Założenia działalności

Kategorie
Założenia działalności

 

Celem Konsorcjum jest podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez:

 • budowanie sprawnego systemu gospodarczego i relacji społecznych na wartościach chrześcijańskich i etyce,
 • tworzenie platformy współpracy między nauką i przedsiębiorcami wraz z instytucjami otoczenia biznesu i administracją publiczną,
 • prowadzenie eksperckich analiz i kształcenie na potrzeby gospodarki.

Uczestnicy Konsorcjum zgłaszają propozycje tematów badawczych interesujących zarówno sektor
biznesowy, jak i naukowy. Zespoły robocze składające się z przedstawicieli firm i naukowców prowadzą badania i przygotowują ekspertyzy.

Działalność badawcza i rozwojowa – służy rozwiązywaniu rzeczywistych problemów polskich przedsiębiorstw, budowaniu ich bezpieczeństwa, innowacyjności, rozwoju i obejmuje między innymi:

 • diagnozę rzeczywistych problemów w działalności spółek będących uczestnikami
  Konsorcjum,
 • diagnozę uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa
  gospodarczego Polski i analizę barier rozwoju działalności gospodarczej,
 • opracowywanie modeli współpracy nauki i biznesu w Polsce,
 • tworzenie standardów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • przygotowywanie platformy wymiany nowatorskich rozwiązań między jednostkami
  badawczymi a przedsiębiorcami,
 • budowanie banku wiedzy (wyniki badań naukowych, raporty, publikacje),
  międzynarodowych grup eksperckich i stałej platformy współpracy ze wszystkimi
  środowiskami w zakresie rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa gospodarczego.

Przygotowanie i realizacja programów kształcenia kadr na potrzeby gospodarki poprzez:

 • przygotowywanie wraz z przedsiębiorcami oferty dydaktycznej odpowiadającej
  zapotrzebowaniu przedsiębiorstw polskich,
 • prowadzenie platformy wymiany informacji w celu aktualizacji programów kształcenia w
  perspektywie zmieniającego się środowiska prowadzenia działalności gospodarczej,
 • stałą współpracę z polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i dydaktycznymi,
 • stałą współpracę z przedsiębiorcami w celu umożliwienia studentom odbywania praktyk i
  staży w przedsiębiorstwach,
 • czynne uczestnictwo przedsiębiorców w kształceniu studentów