Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /1610/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /1610/wp-includes/plugin.php on line 579
Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji | ADR

Centrum Arbitrażu i Mediacji

Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM) funkcjonujące na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zostało utworzone we współpracy z Ministerstwem Gospodarki w ramach ogólnopolskiego projektu. Jest ono niezależne od jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych, gwarantując pełną bezstronność i neutralność. Centrum jest wiarygodnym partnerem, ułatwiającym wszystkim zainteresowanym przebieg negocjacji i rozwiązywania sporów, przy zachowaniu najwyższych standardów poufności. CAM dba również o profesjonalne podejście partnerów biznesowych do współczesnych potrzeb obrotu gospodarczego, w tym zachowania wzajemnych relacji handlowych i umiejętności dalszej współpracy pomimo zaistnienia sporów. Wzmacnianie więzi handlowych między przedsiębiorcami, w warunkach konfliktu, jest zatem potrzebne nie tylko dla możliwości kontynuowania dalszej współpracy ale również oddziałuje na przyszłych, potencjalnych partnerów biznesowych, budując wizerunek firmy, która może być postrzegana jako solidny i umiejący rozwiązywać sytuacje sporne, partner w interesach. Centrum Arbitrażu i Mediacji oferuje szereg rozwiązań pozwalających na zarządzanie sytuacjami spornymi w celu ich wyeliminowania, obniżając koszty konfliktów i to zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, będące następstwem powstałego sporu. Misją Centrum Arbitrażu i Mediacji jest wspieranie i pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu sporów związanych z wszelką ich aktywnością, z wykorzystaniem metod polubownych. Ponadto stworzenie i umożliwienie przedsiębiorcom korzystania z opracowanych w oparciu o międzynarodowe standardy, mechanizmów w zakresie zapobiegania, minimalizowania i rozwiązywania sytuacji spornych, tak aby zmniejszyć ryzyko zaistnienia sporów lub wyeliminować negatywne skutki ich wystąpienia. Centrum Arbitrażu i Mediacji w wykonywaniu swoich funkcji jest świadome obowiązku podjęcia wszelkich wysiłków i starań w celu rozwiązania sporu i zminimalizowania jego skutków.

Nasza oferta

Oferta Centrum Arbitrażu i Mediacji
• Jako profesjonaliści, wyposażamy ludzi biznesu – profesjonalistów w praktyczne umiejętności, niezbędne do utrzymywania prawidłowych relacji biznesowych i umiejętności rozwiązywania konfliktów w ramach współpracy gospodarczej.
• Utrzymywanie najwyższej jakości standardów w zakresie poufności i bezpieczeństwa danych, przy zachowaniu pełnej bezstronności i neutralności.
• CAM posiada profesjonalnie przygotowane pomieszczenia i sprzęt gwarantujący przebieg postępowań w przedmiocie rozwiązania sporu, z zachowaniem międzynarodowych standardów.
• Szkolenia i doradztwo w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów i zarządzania konfliktem.
• Pomoc ekspercka w impasie w negocjacjach wszystkich kształtów i rozmiarów, od drobnych wartości do negocjacji, których przedmiot wyceniany jest w milionach.
• Redukcja ryzyka poprzez zastosowanie metod polubownych zmniejszających ryzyko niepożądanego rezultatu w zakresie istnienia i skutków sporów.
• Kompleksowe zarządzanie sytuacjami spornymi, rozwiązywanie sporów z wykorzystaniem metod polubownych oraz eliminowanie konsekwencji sporów.
• Opracowywanie klauzul umownych w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów.
• Zapobieganie powstaniu sporów i ich wczesna eliminacja z wykorzystaniem metody early neutral evaluation.
• Efektywne planowanie procesów rozwiązywania sporów.
• Skracanie a nie wydłużanie czasu do zakończenia sporu. W przypadku gdy strony nie mają żadnego wcześniejszego porozumienia co do możliwości rozwiązania sporu z wykorzystaniem metod polubownych, jedna ze stron może zwrócić się do CAM z wolą polubownego rozwiązania sporu. CAM skontaktuje się z drugą stroną sporu w celu próby jego wspólnego rozwiązania.
• Brak konieczności bezpośredniego kontaktu między spierającymi się stronami. Kontakt następuje poprzez CAM.
• Zapewniamy pełną obsługę w szerokim zakresie metod rozwiązywania sporów w tym m.in: mediację, mediację z możliwością zaproponowania niewiążącego rozwiązania, wczesną ocenę sporu, arbitraż, opinie eksperckie. Metody te są całkowicie poufne, szybsze i tańsze niż postępowanie sądowe, zaś ich skutki mogą być zrównane z ugodami zawieranymi przed sądem.
• Elastyczność czasu, reguł i zasad, dostosowanych do potrzeb wszystkich uczestników sporu, które są stale monitorowane i oceniane, aby zapewnić najwyższy poziom jakości.
• Wybór mediatorów, arbitrów, pod kątem charakterystyki sporu (branży, rodzaju sporu, potrzeb i oczekiwań stron).
• Dostęp do dedykowanego mediatora, arbitra, przez cały okres postępowania.
• Zapewnienie uczestnikom pełnej kontroli procesu rozwiązywania sporów poprzez ciągłą możliwość wpływu na ostateczne porozumienie i zapewnienie interesy obydwu stron brane są pod uwagę. W przypadku braku zadowolenia z końcowego porozumienia, brak konieczności jego przyjęcia.
• Możliwość wycofania się na każdym etapie polubownego rozwiązywania sporów.

Jak skorzystać z CAM:

1.
Poprzez osobisty kontakt w siedzibie CAM, składając wniosek o przeprowadzenie mediacji. ul. Chopina 29/11A 20-026 Lublin
2.
Poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy tel. 81 445 30 54, cpig@kul.pl
3.
Poprzez złożenie w trakcie trwającego postępowania sądowego wniosku o to aby sąd skierował sprawę do mediacji prowadzonej przez mediatora Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.
4.
Poprzez umowę zawartą z drugą stroną o poddaniu danego sporu mediacji w ramach Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie.
5.
Poprzez zawarcie w umowie poniższej klauzuli i zgłoszenie się w dowolnej formie do CAM. "Strony niniejszej umowy zobowiązują się, iż wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozwiązywane w trybie mediacji prowadzonej przez mediatorów Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie”.

Skład CAM:

ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL – kierownik projektu

dr Aneta Biały – Prezes CAM

dr Damian Bara – Dyrektor CAM

mgr Sylwia Mosio – specjalista ds. obsługi administracyjnej CAM

mgr Krystian Stolpa –  specjalista ds. obsługi administracyjnej CAM

Adres:
ul. Chopina 29/11A 20-026 Lublin tel. 81 445 30 54

Mediacja

Mediacja jest pozasądową formą polubownego rozwiązania sporu, której celem jest wypracowanie ugody i uniknięcie postępowania sądowego. Jest to postępowanie całkowicie poufne i dobrowolne, w ramach którego odpowiednio przygotowany i bezstronny mediator pomaga stronom wypracować rozwiązanie, które często nie byłoby możliwe bez jego udziału. Mediacja może być przeprowadzona zarówno w sporach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, pracy czy prawa rodzinnego. Mediacja pozwala na całkowite zakończenie sporu a nie na usunięcie tylko jego zewnętrznych przejawów.

Zalety mediacji to przede wszystkim:

– Pełna poufność postępowania. Poufnością może być objęty nawet sam fakt uczestniczenia stron w mediacji.

– Elastyczność i odformalizowanie postępowania. To strony wspólnie z mediatorem określają kształt i reguły postępowania.

– Zachowanie pełnej kontroli przez strony nad postępowaniem i kształtem ostatecznej ugody.

– Szybkość postępowania, które z reguły kończą się w ciągu dwóch tygodni.

– Kwalifikacje i odpowiednie przygotowanie mediatora gwarantują profesjonalną pomoc w wypracowaniu rozwiązania sporu.

– Ugody zawarte przed mediatorem i zatwierdzone przez sąd są wiążące i w pełni skuteczne prawnie.

To co nie udaje się w drodze negocjacji, udaje się w drodze mediacji!

pobierz prezentację »

Arbitraż

Arbitraż jest jedną z tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution). Postępowania sądowe w różnych krajach różnią się od siebie ze względu na inne uwarunkowania społeczne i kultury prawne. Natomiast celem arbitrażu jest rozstrzyganie przede wszystkim sporów gospodarczych, niejednokrotnie pomiędzy podmiotami pochodzącymi z różnych krajów. Sądy polubowne rozstrzygają sprawy wewnątrzkrajowe, jak i międzynarodowe, które charakteryzują się tzw. zdatnością ugodową. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Wyłączone spod rozpoznania przez sąd polubowny są w szczególności sprawy o charakterze rodzinnym, które ze względu na rodzaj rozstrzygnięcia nie mogą zakończyć się ugodą (np. sprawy o rozwód czy separację). Podstawą do rozpoznania sprawy przez sąd arbitrażowy jest istnienie ważnej i skutecznej klauzuli arbitrażowej zwanej również zapisem na sąd polubowny. Klauzula arbitrażowa może stanowić rodzaj samodzielnej umowy lub części innej umowy. Należy podkreślić, iż poddanie określonego stosunku prawnego pod rozpoznanie sądu polubownego wyłącza rozpoznanie sprawy przez sąd państwowy. Wniesienie sprawy objętej zapisem na sąd polubowny do sądu powszechnego będzie skutkowało odrzuceniem pozwu.

Pobierz Regulamin postępowania arbitrażowego przed Sądem Polubownym CAM

Prezentacja

Zobacz galerię