Foundation Research Institute ADR “Law and Economy”

Rada Fundacji:

dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

Zarząd Fundacji:

 

dr Aneta Biały – Prezes Zarządu
mec. Maciej Jarota – Członek Zarządu
mec. Jaromir Miaskowski – Członek Zarządu

Damian Bara – Sekretarz Fundacji

 

Fundacja Centrum Badań ADR “Prawo i Gospodarka”
ul. Chopina 29/11A
20-023 Lublin
NIP: 712-328-22-93
REGON: 061620614
Numer konta bankowego:
16 1240 5497 1111 0010 5478 7831 
(BANK PEKAO SA Oddział w Lublinie)

Celem Fundacji jest:

1.
wspieranie działalności dydaktyczno-naukowej Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a zwłaszcza Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”;
2.
upowszechnianie wiedzy
3.
upowszechnianie wiedzy
4.
rozwijanie kontaktów
5.
skupienie wokół Fundacji naukowców, przedsiębiorców, studentów i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.
organizowanie i wspieranie badań naukowych
2.
organizowanie kongresów, konferencji i seminariów naukowych, których tematyka dotyczy statutowych celów Fundacji
3.
inspirowanie i prowadzenie działalności publicystycznej
4.
współpracę w zakresie realizacji celów statutowych z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi, organizacjami kościelnymi, przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi oraz środowiskami zainteresowanymi rozwojem polubownych metod rozwiązywania sporów.